Силабус курсу «Моделювання та прогнозування міжнароднихвідносин»

Освітньо-професійна програма«Міжнародна інформація»

другого рівня вищої освіти, за спеціальністю № 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

галузь знань № 29 Міжнародні відносини

Кваліфікація: магістр

Навчальна дисципліна «Моделювання та прогнозування міжнародних відносин»є обов’язковою компонентою циклу професійної підготовки, яка викладається у 1 семестрі для студентів 5 курсу.Загальна кількість годин та кредитів ЕСTS: 180/6 кредити. Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.chnu.edu.ua/course/edit.php?id=5394

1.Актуальність навчальної дисципліни.

Моделювання є найбільш ефективним інструментом дослідженняскладних систем, явищ та процесів. У міжнародних відносинах метод моделювання застосовують длявивчення фундаментальних та прикладних аспектів взаємовідносин міжакторами міжнародної арени – політичними діячами, державами,соціальними об’єднаннями, націями, народностями та організаціями.Математичні моделі використовують для дослідження закономірностей уполітичних та економічних процесах, виявлення тенденцій у культурних,соціально-психологічних, ідеологічних та торговельних взаємовідносинах,аналізу розвитку різних сфер міжнародних відносин, зокрема правової,дипломатичної, військової та науково-технічної.При проведенні політичних, соціальних та економічних дослідженьсучасні вчені-міжнародники все частіше використовують традиційніматематичні методи для отримання якісних, достовірних результатів аналізута підвищення точності прогнозних оцінок.Все це зумовлює актуальність вивчення дисципліни «Моделювання та прогнозування міжнародних відносин».

2. Мета:забезпечення знаннями та уміннямиформалізації задач політичного, соціального та економічного характеру усфері міжнародних відносин, побудови моделей, вибору методів та алгоритмівїх розв’язання, використання персональних комп’ютерів для моделювання тапрогнозування подій у міжнародних відносинах.

Компетенції, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни:

-                 комплексне теоретико-методологічне уявлення у студентів про процес моделювання та прогнозування міжнародних відносин;

-                 уміння оцінювати переваги та недоліки відомих математичних моделей, що використовуються під час прогнозування міжнародних відносин;

-                 аналітичні навички і вміння в процесі моделювання та прогнозування міжнародних відносин.

3. Завдання:

-                 дати студентам комплексне уявлення про загальну систему моделювання та прогнозування міжнародних відносин;

-                 сформувати у студентів навички формалізувати задачі політичного, соціального та економічного характеру у сфері зовнішніх відносин;

-                 навчити студентів будувати структурні, функціональні, аналітичні моделі досліджуваної ситуації;

-                 прищепити студентам уміння досліджувати конфліктні ситуації та визначати оптимальні шляхи розв’язання конфліктів;

-                 навчити студентів формувати прогнози розвитку досліджуваних факторів та визначати їх надійність та достовірність;

-                 сформувати у студентів навички застосовувати загальні моделі міжнародних відносин до конкретної досліджуваної ситуації.

4. Результати навчання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

-                 основні фактори та показники, що характеризують стан розвиткудержави та її положення на міжнародній арені;

-                 принципи та функції моделювання міжнародних відносин;

-                 підходи до моделювання міжнародних відносин;

-                 основні типи моделей,що використовують для моделювання тапрогнозування міжнародних відносин;

-                 методи аналізу факторів та їх впливу на цільові функції;

-                 моделі соціального, економічного та політичного розвитку держав та їхвзаємодії на світовій арені.

вміти:

-                  формалізувати задачі політичного, соціального та економічногохарактеру у сфері зовнішніх відносин;

-                  будувати структурні, функціональні, аналітичні моделі досліджуваноїситуації;

-                  досліджувати конфліктні ситуаціїта визначати оптимальні шляхирозв’язання конфліктів;

-                  формувати прогнози розвитку досліджуваних факторів та визначати їхнадійність та достовірність;

-                  застосовувати загальні моделі міжнародних відносин до конкретноїдосліджуваної ситуації.