Курс - 3
Семстр - 6
Загальний обсяг: год.90; кредитів - 3 
практичні - 30; самостійна робота, год. - 60
Вид підсумкового контролю - залік

Дисципліна покликана ознайомити студентів з сучасними методами наукових досліджень, основними правилами проведення наукового експерименту, навчити обґрунтовувати та складати схему досліду; проводити спостереження та лабораторні аналізи; здійснювати математичну обробку результатів досліджень; аналізувати, узагальнювати та інтерпретувати отримані результати.