Курс - 5
Семстр - 10
Загальний обсяг: год.120кредитів - 4 
лекції - 15; практичні - 15; самостійна робота, год. - 90
Вид підсумкового контролю - залік

Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення фенологічних спостережень, навчити студентів методам обробки результатів фенологічних спостережень та їх візуального представлення.