«Історія міжнародного права» полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» належного загальнотеоретичного рівня стосовно засад виникнення, становлення та розвитку системи міжнародного права, основних теоретичних концепції історії міжнародного права, теорій його походження і становлення; особливостей історичного розвитку елементів і компонентів міжнародно-правової системи; прогнозування розвитку міжнародно-правового регулювання сучасних міжнародних відносин, історичних особливостей та перспектив міжнародно-правової діяльності України.

По завершенню вивчення дисципліни «Історія міжнародного права» студенти можуть самостійно аналізувати міжнародно-правові акти, оцінювати події, які мають прояви в сучасному світі з точки зору норм міжнародного права та історичного минулого.

При вивченні цієї дисципліни буде зроблено акцент на поєднання традиційних форм роботи – лекція, обговорення питань на семінарських заняттях, також використовуватиметься робота з практичними вправами та текстами.