З першого року заснування університету Франца-Йосифа у Чернiвцях (в 1875 р. це був адмiнiстративний, господарський i культурний центр Буковини в тодiшній Австро-Угорській iмперiї) на юридичному факультетi почали читати курс з фiлософiї права. Це повнiстю вiдповiдало давнiй традицiї викладання з кафедри фундаментальної фiлософсько-правової науки, започаткованої ще у 1661 р. в Гейдельберзькому унiверситетi С. Пуфендорфом (через деякий час там же викладав свою концепцiю фiлософiї права Г. В. Ф. Гегель). Сьогодні фiлософiя права досягла особливого розвитку, стала обов’язковою для майбутнiх юристiв навчальною дисциплiною. Саме усвiдомлення глибинних онтологiчних засад права, гносеологiчних його потенцiалiв дозволяє критично оцiнити стан нинiшньої юриспруденцiї та керiвних принципiв її функцiонування, виявити обмеженiсть вузько-догматичного пiдходу до правореалiзацiї i запропонувати iнший, бiльш складний, але й бiльш відповідний iдеалу справедливостi спосiб розумiння права та засобів його втiлення у реальнiсть. Сучасне право наскрізь філософізоване явище. Це проявляється на всіх рівнях правової матерії та відносно всіх аспектів філософського знання: онтологічного, гносеологічного, логічного, аксіологічного, антропологічного, семіотичного, й навіть естетичного. Філософія права вивчає всі вказані аспекти права, а головне – закономірності їх взаємодії та взаємозв’язку, таким чином, формулюючи універсальну макроструктурну модель права.

Сучасне реформування вищої професійної освіти, а особливо юридичної, слід пов’язувати з підготовкою нового покоління фахівців, здатних не просто відтворювати, а й генерувати нові знання, продуктивно використовуючи критично осмислений досвід минулого, результати наукових досліджень і практики. Усе більше усвідомлюється, що для правничої діяльності потрібні як набуття практичного досвіду, так й цілеспрямована та спеціалізована фахова підготовка, доповнення її методологічною складовою з використанням новітніх інформаційних технологій, з принциповою професійною орієнтацією на філософсько-правові гуманістичні цінності.

Для майбутніх юристів філософія права є навчальною дисципліною, завдяки якій право як сукупність і нагромадження нормативних актів перетворюється в осмислене духовне явище. Без філософії права юрист вивчає власне кажучи законознавство, і лише філософія права перетворює його предмет вивчення у правознавство. Саме через філософію права юрист засвоює ті віковічні цінності, фундаментальні категорії та інтелектуально-пізнавальні засоби, які потім будуть для нього виступати орієнтиром в правозастосовчій діяльності.