1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

В сучасних умовах економічних реформ в Україні інформатизація суспільства і комп’ютеризація різних галузей діяльності вважається стратегічним напрямком науково-технічного прогресу, спрямованого на вирішення важливих соціальних і економічних проблем. Одна з важливих проблеми  інформатизації і комп’ютеризації, що постає перед установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності це проблема проведеня комерційних та фінансових операцій на сучасному технологічному рівні, що базується на застосуванні нових комп’ютерно-телекомунікаційних систем та технологій. Тому, виникла нагальна потреба включити дисципліну “Електронний бізнес” до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Підприємництао, торгівля та біржова діяльність». Навчальна дисципліна «Електронний бізнес» спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, уміннями та практичними навичками у сфері організації електронного бізнесу, інструментарію електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно-правового забезпечення, ведення бізнесу, маркетингу та реклами з використанням новітніх комп’ютерних технологій у мережі Інтернет.

2. Мета навчальної дисципліни:

Мета навчальної дисципліни «Електронний бізнес»  формування у студентів теоретичної бази та компетентностей та для здійснення комерційних операцій та укладання угод з використанням електронних засобів.

 Завдання навчальної дисципліни  «Електронний бізнес» полягають в розкритті таких тем як: теоретичні і практичні засади електронної комерції, класифікація типів електронних платежів, методи захисту комерційної інформації в Інтернет; оцінка стану електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації і т.д

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– поняття «електронного бізнесу» і «електронної комерції»;

– особливостей бізнес-моделей електронної комерції;

– платіжних та фінансових систем Інтернету;

– класифікації і загальних характеристик електронних систем взаєморозрахунків;

– українських систем електронних платежів;

– методології та технології реалізації маркетингових заходів в мережі Інтернет;

– особливостей і переваг Інтернет-маркетингу;

– елементів електронного ринку;

– особливостей віртуальних підприємств;

– тактичних прийомів електронної комерції;

вміти:

– використовувати сучасні мережні інформаційні продукти;

– застосовувати методи ціноутворення в електронній комерції;

– здійснювати заходи із організації електронного бізнесу та управління ним;

– застосовувати інструментарій створення і використання систем електронного

бізнесу;

– реалізовувати конкретні проекти створення систем електронного бізнесу;

– проводити аналіз витрат на розробку віртуального представництва підприємства;

– використовувати платіжні системи для розрахунків через Інтернет;

– виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних електронних засобів

та прикладних програм побудови систем комерційної діяльності в мережі Інтернет.