Курс «Лексична номінація в соціокультурному аспекті» належить до вибіркової компоненти циклу предметів професійної підготовки магістрів спеціальності «Філологія (українська мова та література)». Теоретичне та практичне спрямування навчальної дисципліни передбачає формування у студентів дослідницьких навичок та вмінь аналізувати причина й джерела сучасної лінгводинаміки. Опанування курсу допоможе магістрантам встановлювати та описувати різнотипні інноваційні процеси, що відбуваються в різних сферах функціонування української мови (розмовне мовлення, соціолекти, мова ЗМК, мова реклами, художньої літератури та ін.). Значу увагу зосереджено на ролі словотворення, зокрема й оказіонального, в оновленні лексико-семантичної системи української мови. Увагу студентів зосереджено й на висвітленні питань про конкурування запозичених та питомих ресурсів лексичної номінації.

Тематичне та практичне наповнення навчальної дисципліни спрямоване на формування у студентів навиків виконувати власні наукові дослідження ‒ збирати фактичний матеріал, опрацьовувати наукову літературу, готувати наукові повідомлення, презентації, виступати з доповіддями.

Курс зорієнтовано на ознайомлення з принципами академічної доброчесності та професійної етики в навчальній та науково-дослідній діяльності.