·       адекватно реагувати на основні ідеї та брати активну участь у обговореннях, бесідах, що пов’язані з навчанням, роботою та особистим життям, 

·       розуміти і продукувати особисту кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення тощо), 

·       правильно заповнювати бланки різних форматів відомостями про себе та організацію, здійснювати безпосереднє усне й писемне спілкування в академічному та професійному середовищі з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації,

·       розуміти зміст письмової наукової інформації та рівень релевантності для власної теми дослідження,

·       організовувати інформацію, отриману з письмових джерел, у вигляді конспектів та нотаток для подальшого використання,

·       аналізувати та синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах, використовувати її для написання власних статей,

·       продукувати зв’язні та послідовні усні монологи на основі прочитаної професійної літератури,

·       підтримувати розмову та аргументувати відносно тем, що обговорюються під час дискусій та семінарів, представляти та обґрунтовувати свої погляди на теми обговорення, використовуючи мовні форми, властиві для ведення дискусій,

·       адекватно реагувати на питання під час співбесіди, знати основні елементи та види співбесіди та вимоги до пошукувачів,

·       викладати власні думки та аналіз результатів роботи під час нарад,  зборів та семінарів,

·       розрізняти різні жанри автентичних текстів, пов’язаних зі спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел та визначати позицію і точки зору автора,

·       робити соціально-психологічний прогноз ситуації, в якій відбуватиметься спілкування, тобто здатність людини передбачати події;

·       соціально-психологічно програмувати процес спілкування, спираючись на своєрідність комунікативної ситуації;

·       ‘інтегруватися’ у соціально-психологічну атмосферу комунікативної ситуації, тобто робити правильну оцінку позитивних і негативних аспектів ситуації спілкування;

·       здійснювати соціально-психологічне управління процесами спілкування в комунікативній ситуації (організація уваги партнерів по спілкуванню, стимулювання їх комунікативної активності, управління процесом спілкування

·       виконувати анотування та реферування джерел наукової інформації на належному рівні граматичної та академічної коректності,

·       аналізувати та синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах, використовувати її для написання власних статей 

·       розуміти та описувати графіки, таблиці, діаграми тощо, використовуючи мовні форми та граматичні структури, властиві для опису засобів візуалізації,

·       писати тексти академічної та професійної спрямованості, використовуючи типові для даного стилю граматичні структури та функціональні зразки,

·       складати ділову документацію (звіт, огляд тощо) з високим рівнем граматичної коректності,

·       складати ефективне резюме, лист супроводу та інші документі, потрібні для працевлаштування.