Дисципліна "Основи наукових досліджень у професійній діяльності " вивчається на ІІІ курсі освітнього рівня "бакалавр".
 Дисципліна грунтується на вже засвоєних філософських дисициплінах та знаннях, навичках, та вміннях, отриманих під час вивчення фахових дисциплін.
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECTS).  Форма підсумкового контролю - залік.