Засвоєння методів теорії  імовірностей допомагає розв’язувати серйозні прикладні задачі в будь-якій галузі науки. Методи теорії імовірностей і математичної статистики мають багато застосувань в теорії графів, випадкових графів, веб-графів та інших складних мережах. Вивчення курсу ‘Теорія імовірностей та математична статистика’ формує вміння знаходити в різних джерелах інформацію, необхідну для  розв’язання математичних задач, представляти її в зрозумілій формі, приймати рішення в умовах неповної або надлишкової інформації, а також вміння обробляти та аналізувати одержану інформацію.