Технології IoT & IoE для Big Data Analysis

Освітньо-наукова програма – “Комп’ютерна інженерія технологій 

інтернету речей та кіберфізичних систем

Тип дисципліни: обов'язкова

Спеціальність  123 – Комп’ютерна інженерія

Галузь знань  12 – Інформаційні технології

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Мова навчання – українська, англійська 

Рік навчання: 6

Семестр: 3(11)

Всього: 120 годин, з них 15 - лекційних, 30 - лабораторних, 75 - самостійна робота

Форма підсумкового контролю: іспит

Розробник:  Танасюк Юлія Володимирівна, доцент кафедри КСМ, кандидат фіз.-мат. наук,