у сфері фінансової політики, а також формування у здобувачів відповідних фахових компетентностей щодо розуміння впливу інституційного середовища, формальних та неформальних інституцій на фінансову політику, а відтак на макроекономічну кон’юнктуру та добробут людей. Дисципліна «Інституційне середовище фінансової політики» належить до блоку вибіркових освітніх компонент, запропонованих здобувачам освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня галузі знань  07 «Управління та адміністрування».