Навчальна дисципліна «Психолінгвістика» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін підготовки магістра спеціальності «Філологія (українська мова та література)». Вона забезпечує формування у здобувачів вищої освіти загального уявлення про особливості функціонування мови, взаємозв’язку мислення та мовлення, а також дозволить сформувати на цій основі навички використання доцільної та ефективної комунікації та міжособистісної взаємодії у професійній діяльності.

Курс передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками аналізу психологічних та лінгвістичних складових процесів породження, сприйняття та розуміння мовленнєвого висловлювання, що є результатом мовленнєвої діяльності людини.