Сучасні умови функціонування економічних систем характеризуються невизначеністю, динамічністю, нестійкістю зв’язків, що спричиняє істотні ризики прийняття управлінських рішень. Формування спеціальних знань щодо проведення кількісного аналізу економічних систем і процесів, знаходження оптимальних рішень і прогнозних траєкторій розвитку та вироблення на їхній основі науково-обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень стає можливим за умови вивчення навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі». У процесі навчання студенти отримують необхідні теоретичні знання на лекційних заняттях і набувають практичних навичок, виконуючи компетентнісно зорієнтовані завдання на практичних навчальних заняттях та під час самостійної роботи.