"Охорона довкілля" - вибіркова дисципліна для студентів 2 курсу спеціальності 014 - Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). Загальна кількість годин / кредитів - 60 год., 2 кредити. З них 15 год. лекційних, 15 год. семінарських, 30 год. - самостійна робота. Форма підсумкового контролю - залік. 

 Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з сучасним станом довкілля і ресурсів біосфери, основними умовами раціонального природокористування, сучасними методами охорони атмосфери, гідросфери, біосфери, ґрунтів та надр. Сформувати почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища.