Курс «Порівняльне літературознавство» розрахований на обізнаність з вітчизняною і світовою літературами і культурами. Порівняльне літературознавство, або літературна компаративістика (від лат. comparativus – порівняльний) займається зіставленням розвитку різних національних літератур, виявленням їх зв’язків і спорідненостей, схожого й відмінного між ними.