Дисципліна «Математична теорія ризиків» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 113 «Прикладна математика» для освітньої програми «Технології програмування та комп’ютерне моделювання», яка викладається в V семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).