У сучасному світі відбуваються нові, особливі процеси соціально-економічного та суспільно-культурного розвитку держав. Поширення глобалізаційних тенденцій та новітніх інформаційних технологій спонукає всі національні культури активно пристосовуватися до цих процесів. Важливим є діалог культур, їх взаємовплив, взаємопроникнення, але аж ніяк не «розчинення» національних культур у світовому глобалізаційному середовищі.

У цьому контексті неабиякого значення набувають знання з історії та культури України, якими мають володіти громадяни нашої держави, насамперед, молоде покоління. Треба пам’ятати, що європейський вибір України – це не вибір багатства й демократії, а, насамперед, вибір власної відповідальності не лише за себе, а й за свою державу.

Збереження культурних традицій, національного менталітету та національно-культурної цілісності є визначальними елементами у справі консолідації українського суспільства та його національно-культурної самобутності, що так важливо сьогодні.

В українському суспільстві об’єктивно посилюється потреба глибокого вивчення історії власної держави та культури, що не в останню чергу зумовлене потребою формування національної свідомості, а також усвідомлення громадянами України, незалежно від їхнього етнічного походження, своєї причетності до долі батьківщини. Необхідною умовою для цього є знання та розуміння історичних і культурних процесів, що відбувалися в Україні, уміння аналізувати та робити висновки щодо уроків та прорахунків, а також прогнозування можливих наслідків.