Навчальна дисципліна призначена для ознайомлення студентів з основами кореляційного, дисперсійного, регресійного, коваріаційного,  факторного  статистичного аналізу та їх застосування для розв’язання соціально-економічних задач з використанням комп’ютерної техніки (бібліотеки мови Python).