Метою асистентської практики є поглиблення і закріплення знань студентів магістратури з питань організації і форм здійснення навчально-виховного процесу, їх наукового та навчально-методичного забезпечення; формування вмінь і навичок опрацювання активних методик викладання професійно-орієнтовних дисциплін фахового напряму; формування вміння

вирішувати конкретні методичні завдання згідно умов педагогічного процесу; виховання в студентів магістратури потреби систематичного поновлення і творчого застосування теоретичних знань і практичних навичок; розвиток педагогічних компетенцій, узагальнення, систематизація та поглиблення загально педагогічних знань, умінь і навичок виховної роботи зі студентами ЗВО, підготовка магістрів до виконання основних функцій наставника академічної групи.

Основними завданнями асистентської практики є:

- формувати в студентів магістратури вміння проводити семінарські, лабораторні та практичні заняття з використанням сучасних методів та технологій навчально-пізнавальної діяльності;

- закріплювати, поглиблювати та узагальнювати психолого-педагогічні, методичні знання в процесі їх використання для вирішення конкретних навчальних завдань;

- формувати і розвивати професійні навички і вміння;

 - формувати і розвивати навики творчого педагогічного пошуку, виробляти

дослідницький підхід до викладацької діяльності;

-  ознайомлювати з сучасними активними методиками викладання дисциплін фахового напряму, вивчати передовий педагогічний досвід викладачів вищих навчальних закладів;

- засвоїти ключові положення сучасної педагогіки вищої школи;

-  сформувати власну педагогічну позицію щодо процесу виховання студентської молоді;

-  сформувати досвід самостійного і творчого аналізу та оцінки педагогічних явищ і ситуацій у практиці роботи ЗВО;

-  набути вмінь теоретичного проектування та практичного конструювання навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості студентів та їх творчу самореалізацію;

-  працювати над набуттям педагогічного мислення, професійної самосвідомості;

- поглиблення і розширення теоретичних знань із біологічних та психолого-педагогічних дисциплін та застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;

-  формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

-  вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;

-  формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

- виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.