Дисципліна "Сучасні досягнення в біології" - вибіркова, для студентів 4 курсу спеціальності "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)". Загальна кількість годин/кредитів - 120 год./4 кред., з них лекційних - 22 год., семінарських - 22 год. Вид підсумкового контролю - залік.

Викладач - к.б.н., доц. кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Літвіненко С.Г.

ознайомлення студентів з сучасними проблемами фундаментальних напрямків біологічної науки у галузі систематики, філогенії, інтродукції рослин, ботанічного ресурсознавства, созології, анатомії та морфології рослин, флористики; сучасними методичними засобами, що використовуються при проведенні досліджень, аналізі одержаних результатів та розробці напрямків практичного застосування результатів досліджень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

–        основні напрямки сучасних біологічних досліджень;

–        сучасні досягнення біології в галузі анатомії та морфології рослин, систематики та філогенії, інтродукції рослин, ботанічного ресурсознавства та ботанічної созології;

–        використання ГІС-технологій та комп’ютерних програм у біологічних дослідженнях та при опрацюванні результатів цих досліджень;

–        сучасні методики, які застосовуються при розв’язанні тих чи інших завдань із циклу біологічних дисциплін;

вміти :

·        дібрати інформацію для розкриття сучасного стану тієї чи іншої проблеми у галузі біології,

·        критично опрацювати та проаналізувати зміст наукових публікацій, які містяться у  наукових журналах;

·        робити власні висновки про актуальність та ступінь вирішення певної біологічної проблеми.