Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання спортивних єдиноборств»  є забезпечення студентів теоретичними знаннями, професійно педагогічними навичками, необхідними для викладання спортивних єдиноборств у навчальних закладах; отримання знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу із спортивних єдиноборств з групами різної вікової категорії та фізичної підготовленості.

У результаті вивчення курсу “методика викладання спортивних єдиноборств” студенти повинні

знати:

– методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу адаптивного фізичного виховання;

– законодавчі та програмно-нормативні засади адаптивного фізичного виховання;

– історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури ─ становлення та розвиток спорту інвалідів у міжнародному олімпійському русі, як соціального явища

– адаптивне фізичне виховання в процесі інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в соціум;

– цілі, завдання, принципи, методи і засоби фізичного виховання при різних нозологіях;

– вибір адекватних засобів фізичного виховання при різних нозологіях з урахуванням вікових періодів;

– основи планування, педагогічного контролю та обліку навчального процесу з фізичного виховання людей з обмеженими фізичними можливостями,

– сучасні технології фізкультурно-спортивної діяльності інвалідів, гігієнічні вимоги та матеріально-технічне забезпечення занять адаптивним фізичним вихованням.

вміти:

– творчо використовувати отримані знання з адаптивного фізичного виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей з обмеженими фізичними можливостями;

– вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з використанням сучасних методів наукового пізнання;

– складати програми, планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;

– організовувати спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;

– орієнтуватись в спеціальній науково-педагогічній літературі, здійснювати науково-дослідну роботу з проблем адаптивного фізичного виховання.