Дисципліна «Спортивна фізіологія» є вибірковою для циклу загальної (професійної) підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності
 227 Фізична терапія та ерготерапія, галузь знань: 22 Охорона здоров’я. Програма дисципліни передбачає вивчення особливостей функціонування систем організму в умовах фізичних навантажень.

2. Мета навчальної дисципліни:

формування у студентів адекватних наукових уявлень про вплив фізичних навантажень на організм людини, основні фізіологічні стани, що виникають в процесі цих занять, а також вивчення комплексу сучасних методів, спрямованих на оцінку функціонального стану організму, його загальної та спеціальної працездатності для формування наукового світогляду майбутнього спеціаліста з фізичної терапії та ерготерапії.