В умовах реформування освіти України набуває актуальності проблема підготовки фахівців, які обізнані з умовами та закономірностями розвитку пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольової сфери та індивідуально-психологічних особливостей людини, які знають критерії та закономірності психічного розвитку людини, вікові можливості навчання та виховання,  здатні впроваджувати в освітній процес новітні технології та методи навчання й виховання, враховувати сучасні запити суспільства. Відтак, у контексті удосконалення навчально-виховного процесу озброєння майбутніх учителів знаннями із зальної, вікової та педагогічної психології набуває особливої актуальності.