формування у студентів фундаментальних знань щодо виникнення, становлення і розвитку фізичної виховання і спорту на різних етапах існування людського суспільства.
Завданнями вивчення дисципліни є: розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців; виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань, причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури; прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури та спорту; навчання практичних навичок роботи з історичною та науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел; вироблення умінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності, для орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій.
 згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: особливості та тенденції ґенези та становлення фізичної культури на різних континентах від доби первіснообщинного ладу до новітнього часу, основні історичні закономірності, факти, дати, події у зародженні та функціонуванні системи сучасного спорту та олімпійського руху; основні тенденції, події і закономірності розвитку в галузі фізичної культури на теренах України від найдавніших часів до сьогодення.