Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є важливою проблемою, яка значною мірою обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини. Ці процеси диктують необхідність гармонізації в галузі освіти з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації. 

У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Менеджмент», повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, розробляти методологічні основи управління навчально-освітнім процесом у системі підготовки і перепідготовки кадрів. Підготовка сучасних спеціалістів високої кваліфікації потребує удосконалення змісту, форм і методів навчального процесу. Суспільству потрібен соціально мобільний фахівець, якого в змозі підготувати заклад вищої освіти. Такі фахівці повинні володіти комплексом професійних знань, умінь та навичок.