Навчальна дисципліна "Інформаційні системи, комунікації та технології" є обов'язковим освітнім компонентом  ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" (спеціальність 073 "Менеджмент", галузь знань 07 "Управління та адміністрування") для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Основна мета - формування у майбутніх менеджерів туристичної індустрії  інформаційних та комунікаційних навичок для вирішення задач ефективного управління організацією в умовах динамічного ринкового середовища.