«Цивільне право» (Загальна частина) є дисципліною, яка спрямована на підготовку фахівців у сфері права. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички у сфері правового регулювання майнових і особистих немайнових відносин. Фахівці у сфері цивільного права володіють знаннями з правового регулювання та захисту особистих немайнових прав, правового статусу суб’єктів цивільного права, вчинення правочинів, застосування строків позовної давності, набуття, розпорядження та захисту права власності, укладення та виконання договорів.. а також відповідальності за невиконання зобов’язань. Цивільне право України є основним регулятором широкого кола правовідносин у суспільстві з урахуванням умов ринкової економіки та інтеграції вітчизняного законодавства до права Європейського Союзу. Зазначене ставить за необхідне глибоке вивчення цивільно-правових понять і категорій та є основою сучасної юридичної освіти. Перевірені багаторічною практикою застосування правові інститути і категорії цивільно-правової науки, а також сучасний розвиток законодавчої бази і складають курс цивільного права. Цивільне право відіграє провідну роль у товарно-грошових відносинах, що опосередковують перехід майнових благ від однієї особи до іншої. Воно має інструментарій, що забезпечує зв'язок між інтересом до майнових благ та їх одержанням у правовій площині. Після завершення вивчення дисципліни «Цивільне право» (Загальна частина) студенти можуть вільно оперувати основними категоріями цивільного права, характеризувати сутність цивільних правовідносин, використовувати практичні навички при вирішенні конкретних життєвих ситуацій, складанні документів тощо у майбутній професійній діяльності.