Обов'язкова  дисципліна  циклу професійної підготовки ППО17. Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 Рівень вищої освіти другий (бакалаврський), галузь знань 22 Охорона здоров’я

Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових професійних компетенцій, зокрема здатності аналізувати медичні, соціальні та особисті проблеми  на основі біопсихосоціальної моделі інвалідності, розуміння складних мультиформних патологічних процесів і порушень, та можливості їх корекції засобами фізичної терапії. Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з методами досліджень різних систем організму людини (серцево-судинної, дихальної, нервової, опорно-рухового апарату) які використовуються у практиці фізичного терапевта, з різноманітними методами дослідження функціонального стану та основними принципами і особливостями організації догляду за хворими з захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату, хірургічними та захворюваннями внутрішніх органів.