Дисципліна вибору циклу професійної підготовки. Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 Рівень вищої освіти другий, магістерський, галузь знань 22 Охорона здоров’я

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з базовими знаннями щодо застосування методу кінезіотейпування у фізичній терапії та ерготерапії, формування у студентів теоретичних знань та отримання практичних навичок в організації та проведенні кінезіотейпування на різних групах м’язів при патологічних станах. Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС. Теми занять присвячені основам застосування  ортотейпінгу, комбінованому тейпуванню, сполученню методу терапевтичного кінезотейпування з методами фізіотерапії, лікувальної фізичної культури, мануальної терапії ортезуванням, особливостям застосування методу кінезіотейпування в нейрореабілітації, при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, при хірургічних захворюваннях у різних вікових групах.