Виявлення об’єкту дослідження регіональної геоморфології; характеристика структури навчальної дисципліни «Регіональна геоморфологія»; ознайомлення з основними завданнями та історією становлення регіональної геоморфології; з’ясування головних природних передумов розвитку геоморфологічних відмінностей в розрізі материків та океанів; огляд планетарних геоморфологічних утворень та їхній вплив на загальний розвиток географічної оболонки.

Мета навчальної дисципліни: Сформувати уявлення у студентів про походження материків й океанів за різними геотектонічними уявленням: первинності океанів, базифікацією земної кори, неомобілізму (тектоніці плит). Сформувати комплекс знань про методи вивчення зв’язку планетарних форм рельєфу з типами земної кори, головні геоструктурні елементи і їхній історичний розвиток, основні типи антропогенного рельєфу і відклади антропогенного генезису, їх морфологічні та геологічні ознаки. Допомогти студентам оволодіти методами виявлення антропогенних елементів рельєфу, визначення їх віку, динаміки і постгенетичних перетворень. навчити визначати місце конкретної ділянки по відношенню до основних морфокліматичним зонам і типам екзогенного морфогенезу Землі, проводити загальну характеристику геоморфологічного розвитку і будови великих регіонів; наносити інформацію на геологічні карти; аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію; викладати в усній і письмовій формі результати свого дослідження і аргументовано відстоювати свою точку зору в дискусії.

Особливого значення й переосмислення набувають знання, отримані під час вивчення дисциплін: «Геологія», «Геоморфологія», «Фізична географія материків й океанів».