Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням»  підготовки фахівців за спеціальністю “Право” розрахована на 4-6 семестри навчання. Вона спрямована на формування в студентів практичних навичок використання іноземної мови у різноманітних ситуаціях професійної реальності, а також на розвиток їх здатності до застосування набутих знань, умінь та навичок у професійно-мовленнєвій діяльності та соціальній міжособистісній комунікації.