Дисципліна "Програмування" є обов’язковою дисципліною зі спеціальності 113 "Прикладна математика" для освітньої програми «Технології програмування та комп’ютерне моделювання», яка викладається в I семестрі в обсязі 7 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Дисципліна "Програмування" є розпочинає курс вивчення спеціальних дисциплін, здобуті знання знадобляться в подальшій практичній діяльності майбутнім фахівцям галузі IT. Курс спрямований на формування теоретичної бази знань студентів щодо побудови алгоритмів та їх реалізації мовою програмування а також розвиток уміння розв’язувати алгоритмічні задачі, користуючись відомими теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою;

Мета навчальної дисципліни: забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями і практичними навиками використання мови програмування python для побудови алгоритмів та їх реалізації мовою програмування.