Навчальна дисципліна викладається для студентів економічних спеціальностей в ІІ та V семестрі освітнього рівня "бакалавр". Загальна кількість годин 300 (10 кредитів): 4 кредити ( І курс) та 6 кредитів (ІІІ курс).

Метою вивчення дисципліни є формування системи базових знань студентів з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи, формування розуміння суті, функцій, ролі грошей, грошово-кредитних відносин у господарюванні, як на мікро- так і на макрорівні, механізму функціонування грошей, кредиту, проценту за кредит, грошового ринку, кредитної системи, центрального і комерційних банків, формування теоретичної та методологічної бази.