Компонента: ППВ 13, 
Семестр: 7
Кредитів: 3 в т.ч. 14 год лекцій, 16 год лабораторних

Форма контролю: залік

Мета і завдання дисципліни – з’ясувати особливу соціальну функцію грунтів, як предмет, об’єкт та засіб сільськогосподарського виробництва, вивчити головні закономірності формування ґрунтового профілю та його агротехнологічних властивостей, оволодіти теоретичними та практичними навичками збереження та збільшення природної родючості грунтів.

Як результат вивчення агрології студент повинен знати:

  • роль ґрунтів в житті людини;
  • агротехнологічні властивості ґрунтів;
  • зональні закономірності ґрунтоутворення та грунтового покриву;
  • вплив ґрунтів на урожайність сільськогосподарських культур;
  • сучасні агроекотехнологічні прийоми керування родючістю ґрунтів.

 
Студент повинен уміти:

  • описувати грунтовий профіль та діагностувати таксономічну належність ґрунтів
  • проводити лабораторні аналізи головних агровластивостей;
  • визначити необхідність в регулюванні грунтових режимів та в проведені меліорацій;
  • користуватись матеріалами ґрунтових та агрохімічних обстежень для створення експертних висновків.