Дисципліна "Система автоматизованого проектування в геодезії" є складовим елементом багатогранного блоку загальної підготовки майбутніх фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 19 - Архітектура та будівництво спеціальності 193- Геодезія та землеустрій освітньо-професійної програми "Геодезія".

Оволодіння спеціалізованими програмними продуктами в рамках даної дисципліни дозволить опанувати навичками створення різного роду продукції, зокрема топографо-геодезичної та землевпорядної продукції із застосуванням сучасних комп’ютерних технології, в тому числі для створення цифрових карт. Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових та практичних знань у галузі геодезичного, топографічного, землевпорядного креслення та основ машинної та інженерної графіки.

Метою дисципліни „ Система автоматизованого проектування в геодезії " є розкриття основних понять та методів розв’язання геодезичних задач; розвитку просторового мислення та навичок конструювання геометричних об’єктів за даними умовами; опанування основних правил виконання геодезичних та топографічних завдань; вироблення навичок виконання графічних та обчислювальних робіт.

Завданням вивчення даної дисципліни є вивчення основ роботи з системою автоматизованого проектування (САПР) різними геодезичними програмними продуктами  та набуття навичок викреслювання, проектування геодезичних і землевпорядних робіт,  і побудови математичної основи топографічних планів та карт, отримання вмінь та навичок компонування і оформлення геодезичних, картографічних творів на основі різних вихідних матеріалів.