Дисципліна належить до вибіркових компонент освітньої програми зі спеціальності 102 Хімія та вивчається в 7-8 семестрах. Навчальна дисципліна «Лабораторні спеціалізації за вибором студента», що викладається протягом 7-8 семестрів спрямована на ознайомлення студентів кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства з основними принципами і методичними прийомами експериментальної органічної хімії, набуття навичок роботи в лабораторії органічної хімії. Студенти освоюють ключові правила організації роботи в лабораторії органічного синтезу, проведення синтезу практично важливих речовин та хімічному аналізу органічних сполук.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 315 годин, що становить 10,5 кредитів. З них 104 години – лабораторні заняття і 211 годин – самостійна робота.