Дисципліна «Хімічний наліз органічних речовин» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «102 Хімія (Природничі  науки)» на третьому році навчання. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити, тобто 90 годин (лекції – 15 годин, лабораторні заняття – 30 годин, самостійна робота – 45 годин) у шостому семестрі.