Навчальна дисципліна «Хімія барвників» вивчає основи теорії барвності органічних сполук, основні типи барвників, вплив стеричних і електронних факторів на колір барвників, застосування барвників у текстильній промисловості.

Навчальна дисципліна «Хімія барвників» належить до переліку вибіркових компонентів ОП здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 102 Хімія.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 кредити. З них 11 годин лекції, 22 годин – лабораторні заняття і 87 годин – самостійна робота.