1.       Анотація дисципліни

Навчальна дисципліна «Практикум оркестрового музикування» є важливою вибірковою дисципліною навчального плану підготовки студентів, майбутніх фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) до різноманітних видів музичного виконавства і зумовлена практичною потребою в оволодінні навичками, знаннями та вміннями щодо професійного впровадження колективних форм виконавської діяльності. Дисципліна навчає основним принципам колективної взаємодії в оркестровому та інструментально-ансамблевому виконавстві, формує навички оркестрової, ансамблевої гри, сприяє набуттю досвіду, що дає змогу застосовувати теоретичні та практичні знання даного курсу у різноманітних видах виконавства.

         2. Мета навчальної дисципліни: навчити студентів, майбутніх вчителів музичного мистецтва загальних закладів середньої освіти, здобувачів освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) професійних музичних навичок, знань, умінь застосовувати набутий досвід оркестрової діяльності для подальшої самореалізації в практичній професійній виконавській діяльності в якості керівника, виконавця різноманітних оркестрових, ансамблево–інструментальних складів.

         3. Завдання

Формування навичок, знань, вмінь з оркестрового виконавства, здатності до подальшого самовдосконалення, опанування сценічної майстерності, творчого оркестрового мислення; самостійного аналітичного опрацювання теоретичного та науково-методичного матеріалу з оркестрового виконавства, трактування художнього змісту музичних творів, професійно-творчого розвитку та готовності до участі у колективних формах виконавської діяльності.

4. Пререквізити

Професійно-орієнтовані дисципліни, пов'язані з фаховою підготовкою: «Музично-інструментальна підготовка», «Інструментознавство», «Інструментальне аранжування» (за умови вибору).

5. Результати навчання

Інтегральна компетентність. Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музично-педагогічної професійної діяльності та в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій у музично-освітній сфері та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:

ЗК 2. Здатність цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області.

ЗК 3. Знання предметної області та розуміння загальних принципів здійснення професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, вільно оперувати професійною термінологією, використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

ФК 7. Здатність володіти виконавськими (інструментальні, вокально-хорові, диригентські), інтерпретаційними, артистичними вміннями, демонструвати виконавську майстерність.

ФК 10. Здатність до використання регіональних мистецьких та наукових надбань в освітньому процесі.

ФК 12. Здатність проявляти самостійність, ініціативність, творчий підхід у вирішенні музично-педагогічних і мистецьких завдань.

В процесі вивчення та засвоєння навчальної дисципліни студенти повинні оволодіти програмними результатами навчання:

ПРН 6.  Розуміти цінність і значущість культури та мистецтва для виховання й розвитку учнів, використовувати кращі зразки світової, національної та регіональної музичної спадщини в освітній діяльності.

ПРН 11. Інтегрувати у професійній діяльності уміння гри на музичних інструментах, співу, диригування музичними колективами; навички музичного сприймання, запам’ятовування та інтерпретації музичних творів; артистизм і виконавську майстерність.

ПРН 13.  Реалізовувати інтегрований підхід у вирішенні завдань мистецької освітньої галузі, використовувати регіональний мистецько-краєзнавчий матеріал в освітньому процесі.

На підставі отриманих компетентностей з дисципліни студенти повинні знати: специфіку оркестрової діяльності; розміщення оркестрових, ансамблевих складів на концертній сцені; художньо-виражальні, технічні можливості інструментів, інструментальних груп щодо їх використання в оркестровому та ансамблевому виконавстві; строї, діапазони, принципи звукоутворення та голосоведення; способи взаємодії інструментів між собою та об’єднання в оркестрові, ансамблеві групи.

На підставі отриманих компетентностей з дисципліни студенти повинні вміти: здійснювати керівництво та організацію виконавської діяльності інструментально-ансамблевими складами; демонструвати професійний рівень виконавської майстерності; проявляти художній артистизм та виконавську культуру; планувати, впроваджувати репетиційний режим; демонструвати сценічну витримку; самостійно розв’язувати практичні завдання, вирішувати проблеми колективного виконавства; трактувати стиль, художній зміст виконуваних творів; організовувати міжособистісну взаємодію з іншими учасниками колективу.