Дисципліна «Міжнародний менеджмент» є завершальною обов’язковою дисципліною зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини для освітньої програми «Міжнародні економічні відносини», другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в 9 семестрі в обсязі 5 кредитів.