Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).
Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітні програми: "Фізична культура і спорт", "Фітнес та рекреація"
Курс - 3–4, семестр - 5–8.
Кількість годин - 540, кількість кредитів ECTS - 18.
Форма підсумкового контролю - екзамен.