Мета - формування у майбутніх фахівців знань про теоретичні та технологічні основи формування продуктивності однорічних та багаторічних біоенергетичних культур для збільшення виходу сухої біомаси, підвищення технологічних якостей сировини та зменшення енергетичних витрат під час їх вирощування та збиранні.

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню інтегральної компетентності:

- Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальних компетентностей: Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК3); Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК6).

Фахових компетентностей: Здатність створювати нові технології та застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських культур. (СКЗ).

Дисципліна «Енергетичні культури для виробництва біопалива» забезпечує досягнення наступних програмних результатів навчання: - Здатність демонструвати знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі розробки та новітні технологій в рослинництві. (ПРН 13); - Уміти застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас впровадження і створення нових агротехнологій. (ПРН 14); - Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення практичних задач і проблем в галузі біоенергетичного виробництва - знати значення культури, поширення, морфологічні і біологічні особливості енергетичних культур; сучасні технології вирощування однорічних та багаторічних біоенергетичних культур, їх види та особливості впровадження в різних ґрунтовокліматичних умовах України; шляхи і способи покращення якості біомаси, з метою збільшення виходу енергії з одиниці площі; структуру витрат на вирощування рослинної біомаси та шляхи скорочення затрат праці і енергії під час виробництва.