Мета - сформувати необхідний об’єм знань сучасних технологій вирощування біоенергетичних культур, виробництва та споживання біопалив, що є основою для забезпечення агропромислового комплексу України недорогими та високоякісними енергоносіями і можливе лише через підвищення реалізації урожайного потенціалу сортів, гібридів, культур на основі сучасних технологій їх вирощування.

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню інтегральної компетентності:

- Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальних компетентностей: Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК3); Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК6).

Фахових компетентностей: Здатність створювати нові технології та застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських культур. (СКЗ).

Дисципліна «Вирощування культур для енергетичних потреб» забезпечує досягнення наступних програмних результатів навчання: - Здатність демонструвати знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі розробки та новітні технологій в рослинництві. (ПРН 13); - Уміти застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас впровадження і створення нових агротехнологій. (ПРН 14); - Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення практичних задач і проблем в галузі біоенергетичного виробництва