Мета - сформувати цілісне розуміння ефективних технологій вирощування покривних культур та сидератів, основні елементи інтеграції та їх місце в сівозміні.

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню інтегральної компетентності:

- Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальних компетентностей: Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК3); Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК5).

Фахових компетентностей: Здатність створювати нові технології та застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських культур. (СКЗ).

Дисципліна «Технології вирощування покривних культур та сидератів» забезпечує досягнення наступних програмних результатів навчання:

- Уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні завдання, формулювати висновки за одержаними результатами (ПРН 5);

- Здатність демонструвати знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі розробки та новітні технологій в рослинництві. (ПРН 13);

- Уміти застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас впровадження і створення нових агротехнологій. (ПРН 14)