Мета навчальної дисципліни:

Дати студентам теоретичні основи і загальні уявлення, необхідні для моніторингу шкідників, хвороб та бур’янів, освоєння методів збору, обробки та аналізу фітосанітарної інформації.

Завдання дисципліни полягає у формуванні знань, вмінь та навичок для спостереження за фітосанітарним станом на полях та угіддях, організації систематичних обстежень на заселеність і зараженість рослин шкідливими організмами, запобіганню масовому розмноженню та поширенню шкідливих організмів. 

Пререквізити. Для вивчення даної дисципліни студентам необхідно засвоєння основ таких курсів, як «Інтегровані системи захисту рослин», «Захист рослин», «Карантин рослин», «Біотехнології в захисті рослин»,тощо.

Результати навчання Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню інтегральної, загальних та фахових компетентностей.

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов (ІК). Загальні компетентності: ЗК2. Здатність діяти на основі етичних міркувань. ЗКЗ. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК5. Здатність розробляти проекти та управляти ними. ЗКб.Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові) компетентності: СК2. Здатність аналізувати та оцінювати сучасні проблеми, перспективи розвитку та науково-технічну політику в сфері агрономії. СКЗ. Здатність створювати нові технології та застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських культур. СК4. Здатність оцінювати придатність земель для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо забезпечення кількості та якості продукції'. СК5. Здатність розв’язувати складні задачі у широких- або мультидисциплінарних контекстах на основі спеціалізованих концептуальних знань, що включають сучасні наукові здобутки у сфері агрономії. СК7. Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням загальноприйнятих методів і стандартів ґрунтових і рослинних зразків. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – ознаки пошкодження сільськогосподарських культур шкідниками та симптоми прояву хвороб; – обладнання та прилади для обліку шкідливих організмів; – методи обліку шкідливих організмів; – види фітосанітарних прогнозів. вміти: – діагностувати шкідливі організми за зовнішнім проявом характеру пошкодження; – проводити обліки основних груп шкідливих організмів за сучасними методиками; – користуватися обладнанням та приладами для обліку шкідливих організмів; – приймати обґрунтовані рішення щодо зменшення чисельності шкідливих організмів; – складати фітосанітарний прогноз розвитку бур'янів. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення наступних програмних результатів навчання: ПРН 6. Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього застосування. ПРН 7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності. ПРН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії. ПРН 14. Застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас впровадження і створення нових агротехнологій. ПРН 18. Давати оцінку доцільності та можливості застосування нових технологій і технологічних заходів з урахуванням екологічної безпеки.