Формування у здобувачів вищої освіти знань та умінь з основ сортознавства, розпізнавання сортів за вираженими морфологічними ознаками, вивчення методів і техніки порівняльного оцінювання їх за господарсько-біологічними показниками (за продуктивністю, стійкістю до несприятливих умов довкілля, до шкідників і хвороб, за якістю продукції), розуміння принципів зональності в розміщенні сортів. у всебічному вивченні сортів плодових і ягідних культур з метою добору кращих за товарними, смаковими й технологічними якостями їх плодів, придатних для вирощування в конкретних агрокліматичних умовах.

Пререквізити.

Ботаніка, Фізіологія рослин, Плодівництво

Результати навчання

знати:

- мету, завдання і суть помології та ампелографії;

- форми і методи сортовипробовування;

- методологію морфологічного опису сорту;

- методи господарського-біологічного оцінювання сорту;

- порядок включення нових генотипів до Державного реєстру сортів рослин України;

- законодавчу і правову базу та особливості розмноження сортів.

 

вміти:

-          складати опис сорту на підставі даних сортовивчення;

-          розпізнавати сорти за основними морфологічними та господарсько-біологічними ознаками;

-          розмножувати сорти із зберіганням їх типовості;

-          вибирати найбільш відповідні за особливостями біології та перспективністю сорти для певних ґрунтово-кліматичних умов та конкретного господарства.