Система управління ґрунтовими ресурсами агроландшафтів розширює можливості здобувачів вищої освіти у виборі оптимальних стратегій в рослинництві та агровиробництві загалом через розуміння загроз зниження родючості ґрунтів під впливом діяльності людини і з врахуванням природних умов та, відповідно, через практики сучасного менеджменту можливостей їх нейтралізації. Дисципліна спрямована на оволодіння здобувачами вищої освіти компетентностей (наводяться в результатах навчання), які сприятимуть  формуванню відповідної кваліфікації, охарактеризованої в Стандарті ОП та ОПП спеціальності 201 Агрономія.

Мета дисципліни «Система управління ґрунтовими ресурсами агроландшафтів» – ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасними способами менеджменту ґрунтів через вибір стратегій управління органічною речовиною ґрунтів, удобрення, сівозмін, обробітку – всіх можливостей агротехнологій для впровадження на практиці з врахуванням локальних умов таких форм організації виробництва, які забезпечують здоров’я ґрунту для здорового продовольства та довкілля. Дисципліна сприятиме формування у студентів професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних

виробничих умовах та здатності творчо застосовувати отримані знання у практичній
діяльності.

Пререквізити.

Ґрунтознавство, Землеробство, Агрохімія, Рослинництво, Система застосування добрив, Наукові дослідження в агрономії, ГІС та картування ґрунтів, Захист рослин

Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни «Система управління ґрунтовими ресурсами агроландшафтів» сприятиме формуванню інтегральної компетентності:

- Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальних компетентностей:

Здатності до абстрактного мислення, аналізу, синтезу (ЗК1);

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК3);

Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК5);

Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК6).

Фахових компетентностей:

Здатності створювати нові технології та застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських культур (СКЗ);

Здатності оцінювати придатність земель для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо забезпечення кількості та якості продукції (СК4);

Здатності самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням загальноприйнятих методів і стандартів ґрунтових і рослинних зразків (СК7).

 

«Система управління ґрунтовими ресурсами агроландшафтів» забезпечує досягнення наступних програмних результатів навчання:

- Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем агрономії (ПРН 2);

- Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час наукових досліджень та/або інноваційної діяльності (ПРН 4);

- Розробляти та реалізовувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності (ПРН 7);

- Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та господарювання в агрономії залежно від комплексу умов (ПРН 16);

- Застосовувати математичні методи аналізу результатів досліджень (ПРН 20).