Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Підприємництво в аграрних формуваннях є інтегрованою дисципліною, яка узагальнює теоретичні знання та практичні вміння щодо процесів та методів організації та ведення підприємницької діяльності в агроформуваннях як важливої  частки господарської діяльності в Україні.

Мета навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям знання про методологію підприємництва в агробізнесі, розробку і реалізацію підприємництва в агроформуваннях, способи та засоби реалізації підприємницьких проектів в аграрній сфері і механізм управління ними.

Завдання – вивчення теорії і практики організації аграрного бізнесу;  набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у роботі аграрних підприємств; ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації аграрного бізнесу; оволодіти знаннями про сучасний стан та перспективи розвитку підприємницької діяльності в аграрних формуваннях в Україні та регіонах світу. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців знань та навичок прийняття економічних рішень в сфері агробізнесу.

Пререквізити. Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння досліджуваної дисципліни: базові знання з менеджменту,  економіки підприємства, мікроекономіки, макроекономіки, фінансів, предметів «Агрохімія», «Ґрунтознавство», «Землеробство», «Система добрив», «Агрохімсервіс», «Управління ґрунтовими режимами».

Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню елементів інтегральної, загальних та фахових компетентностей.

Загальні компетентності:

ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові) компетентності:

CKl. Здатність керувати колективом, забезпечувати розвиток персоналу, толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент  повинен

знати:

–         критерії оцінки ефективності агропідприємства;

–         методи наукового дослідження і обґрунтованого підходу до вирішення складних питань створення і ведення господарства в умовах ринку, на засадах приватної власності на землю і майно

–         принципи ведення господарської діяльності з метою підвищення ефективності та прибутковості створеного бізнесу;

–         основи аграрного підприємництва – сучасні теорії і практики агропідприємництва;

–         особливості розвитку окремих сфер агробізнесу (сільського господарства, переробної промисловості, агросервісу, агрокомерції).

вміти:

–         застосовувати методичні підходи до раціоналізації та проектування підприємницьких структур

–         на селі;

–         використовувати практичні навички щодо обґрунтовування проектних рішень щодо підвищення ефективності роботи підприємств;

–         застосовувати дослідницькі і організаторські здібності у процесі розроблення організаційних проектів

–         написання бізнес-планів;

–         інтегрувати концепції, методології, підходи і види підприємництва в аграрній сфері;

–         аналізувати статистичні та картографічні матеріали, літературні джерела з метою виявлення сучасних тенденцій розвитку агробізнесу в Україні та регіонах світу

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення наступних програмних результатів навчання:

ПРН 3.   Знати правові й етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів.

ПРН 8.   Демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПРН 9.   Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

ПРН 10. Вміти надавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців і широкого загалу.

ПРН 11. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень.

ПРН 12. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.

ПРН 15. Володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання виконання і впровадження інноваційних розробок.

ПРН 16. Вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та господарювання в агрономії залежно від комплексу умов.