Ґрунтознавство (для напрямів підготовки 091 - біологія та 101 - екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування та 206 - садово-паркове господарство)

Курс - 4 (091) та 1 (101 та 206)
Семстр - 7 та 1
Загальний обсяг: год.108кредитів - 
лекції - 15; лабораторні -22; індивідуальні - 4; самостійна робота, год. - 72

Мета і завдання дисципліни – з’ясувати місце ґрунту в екосистемах та його роль у функціонуванні живих організмів, його глобальні планетарні функції, вивчити головні закономірності формування ґрунтового профілю та його властивостей, оволодіти теоретичними та практичними навичками опису, дослідження властивостей ґрунтів та вивчити шляхи їх використання та охорони.


Як результат вивчення ґрунтознавства студент повинен знати:

роль ґрунтів в житті біоти;
генетичні властивості ґрунтів;
зональні закономірності ґрунтоутворення;
діагностичні ознаки ґрунтів;
сучасні агроекотехнологічні прийоми підвищення родючості та охорони ґрунтів.

Студент повинен уміти:

діагностувати ґрунти на основі морфологічних елементів різного рівня і за зовнішніми ознаками;
проводити лабораторні аналізи ґрунтів;
діагностувати елементарні ґрунтові процеси та типи ґрунтоутворення;
визначити вплив факторів і процесів ґрунтоутворення на елементи родючості ґрунтів;
користуватись матеріалами ґрунтових та агрохімічних досліджень з метою управління їх біологічною продуктивністю.

Морфологічна будова та властивості ґрунтів
Загальна сума балів - 15
НЕ. 1.1 - 1 год.; НЕ. 1.2 - 2 год.; НЕ. 1.3 - 2 год.; НЕ. 1.4 - 2 год.; НЕ. 1.5 - 1 год.

НЕ.1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА
НЕ.1.2. МОРФОЛОГІЯ ҐРУНТУ. ІНДЕКСАЦІЯ ГЕНЕТИЧНИХ ГОРИЗОНТІВ
НЕ.1.3. ФАЗОВИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ
НЕ.1.4. ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА ҐРУНТУ ТА ҐРУНТОВІ КОЛОЇДИ

Фактори ґрунтотворення, ґрунтотворний процес та ґрунтовий покрив України
Загальна сума балів - 15
НЕ. 2.1 - 1 год.; НЕ. 2.2 - 1 год.; НЕ. 2.3 - 4 год.; НЕ. 2.4 - 0 год.

НЕ.2.1.КОМПОНЕНТИ ГЕОГРАФІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОРИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ
НЕ.2.2. ҐРУНТОТВОРНИЙ ПРОЦЕС ТА ЕЛЕМЕНТАРНІ ҐРУНТОВІ ПРОЦЕСИ (ЕГП)
НЕ.2.3. ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ УКРАЇНИ
НЕ.2.4. ОХОРОНА ҐРУНТІВ

Лабораторно-індивідуальний модуль
виставляється як арифметична сума балів ІНДЗ (6 балів) та балів (34 бали), отриманих під час виконання лабораторних робіт в межах М1 та М2 в кінці курсу «Ґрунтознавство»
загальна сума балів - 30

Підсумковий тестовий контроль
Має на меті перевірку засвоєних теоретичних знань з курсу "Грунтознавство". Оцінювання знань проводиться у вигляді on-line теста, який формується з банку тестових запитань до М1 та М2.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008 – 400 с.
Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М., Смага І.С., Нікорич В.А. Ґрунтознавство з ос-новами геології: Підручник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006 – 503 с.

Додаткова:
Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів: Методичні рекомендації до лабораторних і прак-тичних робіт/ Укл. Польчина С.М. – Чернівці: Рута – 2005. – 56 с.
Ґрунтознавство Підручник / Д.Г. Тихоненко, М.О.Горін, М.І.Лактіонов та ін.; за ред. Д.Г. Ти-хоненка. – К. Вища освіта, 2005. – 703 с.
Полупан М.І., Соловей В.Б., Кисіль В.І., Величко В.А. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України: Навчальний посібник. – К.: Колообіг, 2005. – 304 с.

та інші...